ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$5 - 4 (7 - 9 (5 - 1)) * \exponential{3}{3} - 4 $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5-4\left(7-9\times 4\right)\times 3^{3}-4
ลบ 1 จาก 5 เพื่อรับ 4
5-4\left(7-36\right)\times 3^{3}-4
คูณ 9 และ 4 เพื่อรับ 36
5-4\left(-29\right)\times 3^{3}-4
ลบ 36 จาก 7 เพื่อรับ -29
5-\left(-116\times 3^{3}\right)-4
คูณ 4 และ -29 เพื่อรับ -116
5-\left(-116\times 27\right)-4
คำนวณ 3 กำลังของ 3 และรับ 27
5-\left(-3132\right)-4
คูณ -116 และ 27 เพื่อรับ -3132
5+3132-4
ตรงข้ามกับ -3132 คือ 3132
3137-4
เพิ่ม 5 และ 3132 เพื่อให้ได้รับ 3137
3133
ลบ 4 จาก 3137 เพื่อรับ 3133