Skip to main content
$\fraction{4}{12} - \fraction{9}{7} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{3}-\frac{9}{7}
ทำเศษส่วน \frac{4}{12} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{7}{21}-\frac{27}{21}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 3 และ 7 เป็น 21 แปลง \frac{1}{3} และ \frac{9}{7} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 21
\frac{7-27}{21}
เนื่องจาก \frac{7}{21} และ \frac{27}{21} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
-\frac{20}{21}
ลบ 27 จาก 7 เพื่อรับ -20