Skip to main content
$\fraction{4}{12} * \fraction{9}{8} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{3}\times \left(\frac{9}{8}\right)
ทำเศษส่วน \frac{4}{12} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{1\times 9}{3\times 8}
คูณ \frac{1}{3} ด้วย \frac{9}{8} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{9}{24}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{1\times 9}{3\times 8}
\frac{3}{8}
ทำเศษส่วน \frac{9}{24} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 3