Skip to main content
$\fraction{4}{12} + \fraction{9}{8} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{3}+\frac{9}{8}
ทำเศษส่วน \frac{4}{12} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{8}{24}+\frac{27}{24}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 3 และ 8 เป็น 24 แปลง \frac{1}{3} และ \frac{9}{8} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 24
\frac{8+27}{24}
เนื่องจาก \frac{8}{24} และ \frac{27}{24} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{35}{24}
เพิ่ม 8 และ 27 เพื่อให้ได้รับ 35