Skip to main content
$\fraction{\exponential{x}{3} \exponential{y}{5}}{3 x} / \fraction{\exponential{y}{4}}{\exponential{x}{2}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{3}y^{5}x^{2}}{3xy^{4}}
หาร \frac{x^{3}y^{5}}{3x} ด้วย \frac{y^{4}}{x^{2}} โดยคูณ \frac{x^{3}y^{5}}{3x} ด้วยส่วนกลับของ \frac{y^{4}}{x^{2}}
\frac{yx^{2}x^{2}}{3}
ตัด xy^{4} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{yx^{4}}{3}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 2 กับ 2 ให้ได้ 4