ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(2b+1\right)\times 2-\left(b-3\right)\times 6=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ตัวแปร b ไม่สามารถเท่ากับค่า -\frac{1}{2},3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย \left(b-3\right)\left(2b+1\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ b-3,2b+1
4b+2-\left(b-3\right)\times 6=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2b+1 ด้วย 2
4b+2-\left(6b-18\right)=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ b-3 ด้วย 6
4b+2-6b+18=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 6b-18 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-2b+2+18=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
รวม 4b และ -6b เพื่อให้ได้รับ -2b
-2b+20=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
เพิ่ม 2 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 20
-2b+20=\left(4b-12\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย b-3
-2b+20=8b^{2}-20b-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4b-12 ด้วย 2b+1 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
-2b+20-8b^{2}=-20b-12
ลบ 8b^{2} จากทั้งสองด้าน
-2b+20-8b^{2}+20b=-12
เพิ่ม 20b ไปทั้งสองด้าน
18b+20-8b^{2}=-12
รวม -2b และ 20b เพื่อให้ได้รับ 18b
18b+20-8b^{2}+12=0
เพิ่ม 12 ไปทั้งสองด้าน
18b+32-8b^{2}=0
เพิ่ม 20 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 32
-8b^{2}+18b+32=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
b=\frac{-18±\sqrt{18^{2}-4\left(-8\right)\times 32}}{2\left(-8\right)}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ -8 แทน a, 18 แทน b และ 32 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
b=\frac{-18±\sqrt{324-4\left(-8\right)\times 32}}{2\left(-8\right)}
ยกกำลังสอง 18
b=\frac{-18±\sqrt{324+32\times 32}}{2\left(-8\right)}
คูณ -4 ด้วย -8
b=\frac{-18±\sqrt{324+1024}}{2\left(-8\right)}
คูณ 32 ด้วย 32
b=\frac{-18±\sqrt{1348}}{2\left(-8\right)}
เพิ่ม 324 ไปยัง 1024
b=\frac{-18±2\sqrt{337}}{2\left(-8\right)}
หารากที่สองของ 1348
b=\frac{-18±2\sqrt{337}}{-16}
คูณ 2 ด้วย -8
b=\frac{2\sqrt{337}-18}{-16}
ตอนนี้ แก้สมการ b=\frac{-18±2\sqrt{337}}{-16} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -18 ไปยัง 2\sqrt{337}
b=\frac{9-\sqrt{337}}{8}
หาร -18+2\sqrt{337} ด้วย -16
b=\frac{-2\sqrt{337}-18}{-16}
ตอนนี้ แก้สมการ b=\frac{-18±2\sqrt{337}}{-16} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2\sqrt{337} จาก -18
b=\frac{\sqrt{337}+9}{8}
หาร -18-2\sqrt{337} ด้วย -16
b=\frac{9-\sqrt{337}}{8} b=\frac{\sqrt{337}+9}{8}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
\left(2b+1\right)\times 2-\left(b-3\right)\times 6=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ตัวแปร b ไม่สามารถเท่ากับค่า -\frac{1}{2},3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย \left(b-3\right)\left(2b+1\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ b-3,2b+1
4b+2-\left(b-3\right)\times 6=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2b+1 ด้วย 2
4b+2-\left(6b-18\right)=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ b-3 ด้วย 6
4b+2-6b+18=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 6b-18 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-2b+2+18=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
รวม 4b และ -6b เพื่อให้ได้รับ -2b
-2b+20=4\left(b-3\right)\left(2b+1\right)
เพิ่ม 2 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 20
-2b+20=\left(4b-12\right)\left(2b+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย b-3
-2b+20=8b^{2}-20b-12
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4b-12 ด้วย 2b+1 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
-2b+20-8b^{2}=-20b-12
ลบ 8b^{2} จากทั้งสองด้าน
-2b+20-8b^{2}+20b=-12
เพิ่ม 20b ไปทั้งสองด้าน
18b+20-8b^{2}=-12
รวม -2b และ 20b เพื่อให้ได้รับ 18b
18b-8b^{2}=-12-20
ลบ 20 จากทั้งสองด้าน
18b-8b^{2}=-32
ลบ 20 จาก -12 เพื่อรับ -32
-8b^{2}+18b=-32
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{-8b^{2}+18b}{-8}=-\frac{32}{-8}
หารทั้งสองข้างด้วย -8
b^{2}+\frac{18}{-8}b=-\frac{32}{-8}
หารด้วย -8 เลิกทำการคูณด้วย -8
b^{2}-\frac{9}{4}b=-\frac{32}{-8}
ทำเศษส่วน \frac{18}{-8} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
b^{2}-\frac{9}{4}b=4
หาร -32 ด้วย -8
b^{2}-\frac{9}{4}b+\left(-\frac{9}{8}\right)^{2}=4+\left(-\frac{9}{8}\right)^{2}
หาร -\frac{9}{4} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{9}{8} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{9}{8} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
b^{2}-\frac{9}{4}b+\frac{81}{64}=4+\frac{81}{64}
ยกกำลังสอง -\frac{9}{8} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
b^{2}-\frac{9}{4}b+\frac{81}{64}=\frac{337}{64}
เพิ่ม 4 ไปยัง \frac{81}{64}
\left(b-\frac{9}{8}\right)^{2}=\frac{337}{64}
ตัวประกอบ b^{2}-\frac{9}{4}b+\frac{81}{64} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(b-\frac{9}{8}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{337}{64}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
b-\frac{9}{8}=\frac{\sqrt{337}}{8} b-\frac{9}{8}=-\frac{\sqrt{337}}{8}
ทำให้ง่ายขึ้น
b=\frac{\sqrt{337}+9}{8} b=\frac{9-\sqrt{337}}{8}
เพิ่ม \frac{9}{8} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ