ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า m
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

m=3mm+3\left(m-1\right)
ตัวแปร m ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 3m ตัวคูณร่วมน้อยของ 3,m
m=3m^{2}+3\left(m-1\right)
คูณ m และ m เพื่อรับ m^{2}
m=3m^{2}+3m-3
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย m-1
m-3m^{2}=3m-3
ลบ 3m^{2} จากทั้งสองด้าน
m-3m^{2}-3m=-3
ลบ 3m จากทั้งสองด้าน
-2m-3m^{2}=-3
รวม m และ -3m เพื่อให้ได้รับ -2m
-2m-3m^{2}+3=0
เพิ่ม 3 ไปทั้งสองด้าน
-3m^{2}-2m+3=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{\left(-2\right)^{2}-4\left(-3\right)\times 3}}{2\left(-3\right)}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ -3 แทน a, -2 แทน b และ 3 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-4\left(-3\right)\times 3}}{2\left(-3\right)}
ยกกำลังสอง -2
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+12\times 3}}{2\left(-3\right)}
คูณ -4 ด้วย -3
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+36}}{2\left(-3\right)}
คูณ 12 ด้วย 3
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{40}}{2\left(-3\right)}
เพิ่ม 4 ไปยัง 36
m=\frac{-\left(-2\right)±2\sqrt{10}}{2\left(-3\right)}
หารากที่สองของ 40
m=\frac{2±2\sqrt{10}}{2\left(-3\right)}
ตรงข้ามกับ -2 คือ 2
m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6}
คูณ 2 ด้วย -3
m=\frac{2\sqrt{10}+2}{-6}
ตอนนี้ แก้สมการ m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 2 ไปยัง 2\sqrt{10}
m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3}
หาร 2+2\sqrt{10} ด้วย -6
m=\frac{2-2\sqrt{10}}{-6}
ตอนนี้ แก้สมการ m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2\sqrt{10} จาก 2
m=\frac{\sqrt{10}-1}{3}
หาร 2-2\sqrt{10} ด้วย -6
m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3} m=\frac{\sqrt{10}-1}{3}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
m=3mm+3\left(m-1\right)
ตัวแปร m ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 3m ตัวคูณร่วมน้อยของ 3,m
m=3m^{2}+3\left(m-1\right)
คูณ m และ m เพื่อรับ m^{2}
m=3m^{2}+3m-3
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย m-1
m-3m^{2}=3m-3
ลบ 3m^{2} จากทั้งสองด้าน
m-3m^{2}-3m=-3
ลบ 3m จากทั้งสองด้าน
-2m-3m^{2}=-3
รวม m และ -3m เพื่อให้ได้รับ -2m
-3m^{2}-2m=-3
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{-3m^{2}-2m}{-3}=-\frac{3}{-3}
หารทั้งสองข้างด้วย -3
m^{2}+\left(-\frac{2}{-3}\right)m=-\frac{3}{-3}
หารด้วย -3 เลิกทำการคูณด้วย -3
m^{2}+\frac{2}{3}m=-\frac{3}{-3}
หาร -2 ด้วย -3
m^{2}+\frac{2}{3}m=1
หาร -3 ด้วย -3
m^{2}+\frac{2}{3}m+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}=1+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}
หาร \frac{2}{3} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{1}{3} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{1}{3} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9}=1+\frac{1}{9}
ยกกำลังสอง \frac{1}{3} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9}=\frac{10}{9}
เพิ่ม 1 ไปยัง \frac{1}{9}
\left(m+\frac{1}{3}\right)^{2}=\frac{10}{9}
ตัวประกอบ m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(m+\frac{1}{3}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{10}{9}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
m+\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{10}}{3} m+\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{10}}{3}
ทำให้ง่ายขึ้น
m=\frac{\sqrt{10}-1}{3} m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3}
ลบ \frac{1}{3} จากทั้งสองข้างของสมการ