Skip to main content
m, e, a, n, left parenthesis, 11, comma, 24, comma, 34, comma, 45, comma, 56, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

11+24+34+45+56=170
เมื่อต้องการหาค่ามัชฌิมของเซต 11,24,34,45,56 ขั้นแรกให้บวกสมาชิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน
\frac{170}{5}=34
ค่ามัชฌิม (ค่าเฉลี่ย) ของเซต 11,24,34,45,56 หาได้ด้วยการหารผลรวมของสมาชิกด้วยจำนวนสมาชิก ในกรณีนี้คือ 5