Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 25, comma, 30, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

25=5^{2} 30=2\times 3\times 5
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
2\times 3\times 5^{2}
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
150
ขยายนิพจน์