Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 12, comma, 16, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

12=2^{2}\times 3 16=2^{4}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
2^{4}\times 3
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
48
ขยายนิพจน์