Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 2, comma, 3, comma, 5, comma, 6, comma, 10, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6=2\times 3 10=2\times 5
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
2\times 3\times 5
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
30
ขยายนิพจน์