หาค่า x
หาค่า y
กำหนด y
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x+4=y
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
3x=y-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
\frac{3x}{3}=\frac{y-4}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x=\frac{y-4}{3}
หารด้วย 3 เลิกทำการคูณด้วย 3