ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2x^{2}+x=8
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
-2x^{2}+x-8=8-8
ลบ 8 จากทั้งสองข้างของสมการ
-2x^{2}+x-8=0
ลบ 8 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\left(-2\right)\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ -2 แทน a, 1 แทน b และ -8 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-1±\sqrt{1-4\left(-2\right)\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
ยกกำลังสอง 1
x=\frac{-1±\sqrt{1+8\left(-8\right)}}{2\left(-2\right)}
คูณ -4 ด้วย -2
x=\frac{-1±\sqrt{1-64}}{2\left(-2\right)}
คูณ 8 ด้วย -8
x=\frac{-1±\sqrt{-63}}{2\left(-2\right)}
เพิ่ม 1 ไปยัง -64
x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{2\left(-2\right)}
หารากที่สองของ -63
x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4}
คูณ 2 ด้วย -2
x=\frac{-1+3\sqrt{7}i}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -1 ไปยัง 3i\sqrt{7}
x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4}
หาร -1+3i\sqrt{7} ด้วย -4
x=\frac{-3\sqrt{7}i-1}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-1±3\sqrt{7}i}{-4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 3i\sqrt{7} จาก -1
x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4}
หาร -1-3i\sqrt{7} ด้วย -4
x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4} x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
-2x^{2}+x=8
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{-2x^{2}+x}{-2}=\frac{8}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
x^{2}+\frac{1}{-2}x=\frac{8}{-2}
หารด้วย -2 เลิกทำการคูณด้วย -2
x^{2}-\frac{1}{2}x=\frac{8}{-2}
หาร 1 ด้วย -2
x^{2}-\frac{1}{2}x=-4
หาร 8 ด้วย -2
x^{2}-\frac{1}{2}x+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}=-4+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}
หาร -\frac{1}{2} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{1}{4} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{1}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=-4+\frac{1}{16}
ยกกำลังสอง -\frac{1}{4} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=-\frac{63}{16}
เพิ่ม -4 ไปยัง \frac{1}{16}
\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}=-\frac{63}{16}
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}}=\sqrt{-\frac{63}{16}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{1}{4}=\frac{3\sqrt{7}i}{4} x-\frac{1}{4}=-\frac{3\sqrt{7}i}{4}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{1+3\sqrt{7}i}{4} x=\frac{-3\sqrt{7}i+1}{4}
เพิ่ม \frac{1}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ