ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x^{3-1}+2x^{1-1}+2\times 2x^{2-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
3x^{2}+2x^{1-1}+2\times 2x^{2-1}
ลบ 1 จาก 3
3x^{2}+2x^{0}+2\times 2x^{2-1}
ลบ 1 จาก 1
3x^{2}+2x^{0}+4x^{2-1}
คูณ 1 ด้วย 2
3x^{2}+2x^{0}+4x^{1}
ลบ 1 จาก 2
3x^{2}+2x^{0}+4x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
3x^{2}+2\times 1+4x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
3x^{2}+2+4x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t