ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-7x+12=0
เมื่อต้องการแก้อสมการ ให้แยกตัวประกอบด้านซ้ายมือ สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{\left(-7\right)^{2}-4\times 1\times 12}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a -7 สำหรับ b และ 12 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{7±1}{2}
ทำการคำนวณ
x=4 x=3
แก้สมการ x=\frac{7±1}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
\left(x-4\right)\left(x-3\right)\leq 0
เขียนอสมการใหม่โดยใช้ผลเฉลยที่ได้
x-4\geq 0 x-3\leq 0
เพื่อให้ผลคูณเป็น ≤0 ค่าใดค่าหนึ่งของ x-4 และ x-3 ต้องเป็น ≥0 และค่าอื่นๆ ต้องเป็น ≤0 Consider the case when x-4\geq 0 and x-3\leq 0.
x\in \emptyset
เป็นเท็จสำหรับ x ใดๆ
x-3\geq 0 x-4\leq 0
Consider the case when x-4\leq 0 and x-3\geq 0.
x\in \begin{bmatrix}3,4\end{bmatrix}
ผลเฉลยที่แก้ไขอสมการทั้งสองคือ x\in \left[3,4\right]
x\in \begin{bmatrix}3,4\end{bmatrix}
ผลเฉลยสุดท้ายคือการรวมผลเฉลยที่ได้