ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+x^{2}-6x=0
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x-6
2x^{2}-6x=0
รวม x^{2} และ x^{2} เพื่อให้ได้รับ 2x^{2}
x\left(2x-6\right)=0
แยกตัวประกอบ x
x=0 x=3
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x=0 และ 2x-6=0
x^{2}+x^{2}-6x=0
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x-6
2x^{2}-6x=0
รวม x^{2} และ x^{2} เพื่อให้ได้รับ 2x^{2}
x=\frac{-\left(-6\right)±\sqrt{\left(-6\right)^{2}}}{2\times 2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 2 แทน a, -6 แทน b และ 0 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-6\right)±6}{2\times 2}
หารากที่สองของ \left(-6\right)^{2}
x=\frac{6±6}{2\times 2}
ตรงข้ามกับ -6 คือ 6
x=\frac{6±6}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
x=\frac{12}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{6±6}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 6 ไปยัง 6
x=3
หาร 12 ด้วย 4
x=\frac{0}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{6±6}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 6 จาก 6
x=0
หาร 0 ด้วย 4
x=3 x=0
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}+x^{2}-6x=0
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x-6
2x^{2}-6x=0
รวม x^{2} และ x^{2} เพื่อให้ได้รับ 2x^{2}
\frac{2x^{2}-6x}{2}=\frac{0}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x^{2}+\left(-\frac{6}{2}\right)x=\frac{0}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2
x^{2}-3x=\frac{0}{2}
หาร -6 ด้วย 2
x^{2}-3x=0
หาร 0 ด้วย 2
x^{2}-3x+\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{2}
หาร -3 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{3}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{3}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-3x+\frac{9}{4}=\frac{9}{4}
ยกกำลังสอง -\frac{3}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}
ตัวประกอบ x^{2}-3x+\frac{9}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{9}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{3}{2}=\frac{3}{2} x-\frac{3}{2}=-\frac{3}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=3 x=0
เพิ่ม \frac{3}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ