ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+x-20=0
ลบ 20 จากทั้งสองด้าน
a+b=1 ab=-20
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ แยกตัวประกอบ x^{2}+x-20 โดยใช้สูตร x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right) เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,20 -2,10 -4,5
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -20
-1+20=19 -2+10=8 -4+5=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-4 b=5
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 1
\left(x-4\right)\left(x+5\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบ \left(x+a\right)\left(x+b\right) ใหม่โดยใช้ค่าที่ได้รับ
x=4 x=-5
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-4=0 และ x+5=0
x^{2}+x-20=0
ลบ 20 จากทั้งสองด้าน
a+b=1 ab=1\left(-20\right)=-20
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx-20 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,20 -2,10 -4,5
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -20
-1+20=19 -2+10=8 -4+5=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-4 b=5
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 1
\left(x^{2}-4x\right)+\left(5x-20\right)
เขียน x^{2}+x-20 ใหม่เป็น \left(x^{2}-4x\right)+\left(5x-20\right)
x\left(x-4\right)+5\left(x-4\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 5 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-4\right)\left(x+5\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-4 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=4 x=-5
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-4=0 และ x+5=0
x^{2}+x=20
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x^{2}+x-20=20-20
ลบ 20 จากทั้งสองข้างของสมการ
x^{2}+x-20=0
ลบ 20 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\left(-20\right)}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, 1 แทน b และ -20 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-1±\sqrt{1-4\left(-20\right)}}{2}
ยกกำลังสอง 1
x=\frac{-1±\sqrt{1+80}}{2}
คูณ -4 ด้วย -20
x=\frac{-1±\sqrt{81}}{2}
เพิ่ม 1 ไปยัง 80
x=\frac{-1±9}{2}
หารากที่สองของ 81
x=\frac{8}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-1±9}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -1 ไปยัง 9
x=4
หาร 8 ด้วย 2
x=-\frac{10}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-1±9}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 9 จาก -1
x=-5
หาร -10 ด้วย 2
x=4 x=-5
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}+x=20
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
x^{2}+x+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}=20+\left(\frac{1}{2}\right)^{2}
หาร 1 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{1}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{1}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+x+\frac{1}{4}=20+\frac{1}{4}
ยกกำลังสอง \frac{1}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}+x+\frac{1}{4}=\frac{81}{4}
เพิ่ม 20 ไปยัง \frac{1}{4}
\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{81}{4}
ตัวประกอบ x^{2}+x+\frac{1}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{81}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+\frac{1}{2}=\frac{9}{2} x+\frac{1}{2}=-\frac{9}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=4 x=-5
ลบ \frac{1}{2} จากทั้งสองข้างของสมการ