ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x^{2-1}+5x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
2x^{1}+5x^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
2x^{1}+5x^{0}
ลบ 1 จาก 1
2x+5x^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
2x+5\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
2x+5
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t
x^{2}+5x+13
หาร 52 ด้วย 4 เพื่อรับ 13