ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+4x=12
คูณ 9 และ \frac{4}{3} เพื่อรับ 12
x^{2}+4x-12=0
ลบ 12 จากทั้งสองด้าน
a+b=4 ab=-12
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ แยกตัวประกอบ x^{2}+4x-12 โดยใช้สูตร x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right) เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,12 -2,6 -3,4
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -12
-1+12=11 -2+6=4 -3+4=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-2 b=6
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 4
\left(x-2\right)\left(x+6\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบ \left(x+a\right)\left(x+b\right) ใหม่โดยใช้ค่าที่ได้รับ
x=2 x=-6
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-2=0 และ x+6=0
x^{2}+4x=12
คูณ 9 และ \frac{4}{3} เพื่อรับ 12
x^{2}+4x-12=0
ลบ 12 จากทั้งสองด้าน
a+b=4 ab=1\left(-12\right)=-12
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx-12 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,12 -2,6 -3,4
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -12
-1+12=11 -2+6=4 -3+4=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-2 b=6
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 4
\left(x^{2}-2x\right)+\left(6x-12\right)
เขียน x^{2}+4x-12 ใหม่เป็น \left(x^{2}-2x\right)+\left(6x-12\right)
x\left(x-2\right)+6\left(x-2\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 6 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-2\right)\left(x+6\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-2 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=2 x=-6
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-2=0 และ x+6=0
x^{2}+4x=12
คูณ 9 และ \frac{4}{3} เพื่อรับ 12
x^{2}+4x-12=0
ลบ 12 จากทั้งสองด้าน
x=\frac{-4±\sqrt{4^{2}-4\left(-12\right)}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, 4 แทน b และ -12 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-4±\sqrt{16-4\left(-12\right)}}{2}
ยกกำลังสอง 4
x=\frac{-4±\sqrt{16+48}}{2}
คูณ -4 ด้วย -12
x=\frac{-4±\sqrt{64}}{2}
เพิ่ม 16 ไปยัง 48
x=\frac{-4±8}{2}
หารากที่สองของ 64
x=\frac{4}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-4±8}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -4 ไปยัง 8
x=2
หาร 4 ด้วย 2
x=-\frac{12}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-4±8}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 8 จาก -4
x=-6
หาร -12 ด้วย 2
x=2 x=-6
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}+4x=12
คูณ 9 และ \frac{4}{3} เพื่อรับ 12
x^{2}+4x+2^{2}=12+2^{2}
หาร 4 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ 2 จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ 2 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+4x+4=12+4
ยกกำลังสอง 2
x^{2}+4x+4=16
เพิ่ม 12 ไปยัง 4
\left(x+2\right)^{2}=16
ตัวประกอบ x^{2}+4x+4 โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+2\right)^{2}}=\sqrt{16}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+2=4 x+2=-4
ทำให้ง่ายขึ้น
x=2 x=-6
ลบ 2 จากทั้งสองข้างของสมการ