ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+3x-4=0
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
a+b=3 ab=-4
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ แยกตัวประกอบ x^{2}+3x-4 โดยใช้สูตร x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right) เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,4 -2,2
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -4
-1+4=3 -2+2=0
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-1 b=4
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 3
\left(x-1\right)\left(x+4\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบ \left(x+a\right)\left(x+b\right) ใหม่โดยใช้ค่าที่ได้รับ
x=1 x=-4
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-1=0 และ x+4=0
x^{2}+3x-4=0
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
a+b=3 ab=1\left(-4\right)=-4
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx-4 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,4 -2,2
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -4
-1+4=3 -2+2=0
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-1 b=4
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 3
\left(x^{2}-x\right)+\left(4x-4\right)
เขียน x^{2}+3x-4 ใหม่เป็น \left(x^{2}-x\right)+\left(4x-4\right)
x\left(x-1\right)+4\left(x-1\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 4 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-1\right)\left(x+4\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-1 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=1 x=-4
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-1=0 และ x+4=0
x^{2}+3x=4
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x^{2}+3x-4=4-4
ลบ 4 จากทั้งสองข้างของสมการ
x^{2}+3x-4=0
ลบ 4 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}-4\left(-4\right)}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, 3 แทน b และ -4 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-3±\sqrt{9-4\left(-4\right)}}{2}
ยกกำลังสอง 3
x=\frac{-3±\sqrt{9+16}}{2}
คูณ -4 ด้วย -4
x=\frac{-3±\sqrt{25}}{2}
เพิ่ม 9 ไปยัง 16
x=\frac{-3±5}{2}
หารากที่สองของ 25
x=\frac{2}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-3±5}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -3 ไปยัง 5
x=1
หาร 2 ด้วย 2
x=-\frac{8}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-3±5}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 5 จาก -3
x=-4
หาร -8 ด้วย 2
x=1 x=-4
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}+3x=4
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
x^{2}+3x+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}=4+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}
หาร 3 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{3}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{3}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+3x+\frac{9}{4}=4+\frac{9}{4}
ยกกำลังสอง \frac{3}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}+3x+\frac{9}{4}=\frac{25}{4}
เพิ่ม 4 ไปยัง \frac{9}{4}
\left(x+\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{25}{4}
ตัวประกอบ x^{2}+3x+\frac{9}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+\frac{3}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{25}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+\frac{3}{2}=\frac{5}{2} x+\frac{3}{2}=-\frac{5}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=1 x=-4
ลบ \frac{3}{2} จากทั้งสองข้างของสมการ