ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+3x+2=0
เมื่อต้องการแก้อสมการ ให้แยกตัวประกอบด้านซ้ายมือ สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-3±\sqrt{3^{2}-4\times 1\times 2}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a 3 สำหรับ b และ 2 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{-3±1}{2}
ทำการคำนวณ
x=-1 x=-2
แก้สมการ x=\frac{-3±1}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
\left(x+1\right)\left(x+2\right)<0
เขียนอสมการใหม่โดยใช้ผลเฉลยที่ได้
x+1>0 x+2<0
เพื่อให้ผลคูณเป็นค่าลบ x+1 และ x+2 ต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้าม พิจารณากรณีเมื่อ x+1 เป็นค่าบวก และ x+2 เป็นค่าลบ
x\in \emptyset
เป็นเท็จสำหรับ x ใดๆ
x+2>0 x+1<0
พิจารณากรณีเมื่อ x+2 เป็นค่าบวก และ x+1 เป็นค่าลบ
x\in \left(-2,-1\right)
ผลเฉลยที่แก้ไขอสมการทั้งสองคือ x\in \left(-2,-1\right)
x\in \left(-2,-1\right)
ผลเฉลยสุดท้ายคือการรวมผลเฉลยที่ได้