ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+2x-15=0
เมื่อต้องการแก้อสมการ ให้แยกตัวประกอบด้านซ้ายมือ สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-2±\sqrt{2^{2}-4\times 1\left(-15\right)}}{2}
สามารถแก้ไขสมการทั้งหมดของฟอร์ม ax^{2}+bx+c=0 ได้โดยใช้สูตรกำลังสอง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} แทน 1 สำหรับ a 2 สำหรับ b และ -15 สำหรับ c ในสูตรกำลังสอง
x=\frac{-2±8}{2}
ทำการคำนวณ
x=3 x=-5
แก้สมการ x=\frac{-2±8}{2} เมื่อ ± เป็นบวก และเมื่อ ± เป็นลบ
\left(x-3\right)\left(x+5\right)\geq 0
เขียนอสมการใหม่โดยใช้ผลเฉลยที่ได้
x-3\leq 0 x+5\leq 0
เพื่อให้ผลคูณเป็น ≥0 x-3 และ x+5 มีเป็น ≤0 ทั้งคู่ หรือ ≥0 ทั้งคู่ พิจารณากรณีเมื่อ x-3 และ x+5 เป็น ≤0 ทั้งคู่
x\leq -5
ผลเฉลยที่แก้ไขอสมการทั้งสองคือ x\leq -5
x+5\geq 0 x-3\geq 0
พิจารณากรณีเมื่อ x-3 และ x+5 เป็น ≥0 ทั้งคู่
x\geq 3
ผลเฉลยที่แก้ไขอสมการทั้งสองคือ x\geq 3
x\leq -5\text{; }x\geq 3
ผลเฉลยสุดท้ายคือการรวมผลเฉลยที่ได้