ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+2x+10=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-2±\sqrt{2^{2}-4\times 10}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, 2 แทน b และ 10 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-2±\sqrt{4-4\times 10}}{2}
ยกกำลังสอง 2
x=\frac{-2±\sqrt{4-40}}{2}
คูณ -4 ด้วย 10
x=\frac{-2±\sqrt{-36}}{2}
เพิ่ม 4 ไปยัง -40
x=\frac{-2±6i}{2}
หารากที่สองของ -36
x=\frac{-2+6i}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±6i}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -2 ไปยัง 6i
x=-1+3i
หาร -2+6i ด้วย 2
x=\frac{-2-6i}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±6i}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 6i จาก -2
x=-1-3i
หาร -2-6i ด้วย 2
x=-1+3i x=-1-3i
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x^{2}+2x+10=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
x^{2}+2x+10-10=-10
ลบ 10 จากทั้งสองข้างของสมการ
x^{2}+2x=-10
ลบ 10 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
x^{2}+2x+1^{2}=-10+1^{2}
หาร 2 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ 1 จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ 1 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+2x+1=-10+1
ยกกำลังสอง 1
x^{2}+2x+1=-9
เพิ่ม -10 ไปยัง 1
\left(x+1\right)^{2}=-9
ตัวประกอบ x^{2}+2x+1 โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+1\right)^{2}}=\sqrt{-9}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+1=3i x+1=-3i
ทำให้ง่ายขึ้น
x=-1+3i x=-1-3i
ลบ 1 จากทั้งสองข้างของสมการ