ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+14x+22=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-14±\sqrt{14^{2}-4\times 22}}{2}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-14±\sqrt{196-4\times 22}}{2}
ยกกำลังสอง 14
x=\frac{-14±\sqrt{196-88}}{2}
คูณ -4 ด้วย 22
x=\frac{-14±\sqrt{108}}{2}
เพิ่ม 196 ไปยัง -88
x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2}
หารากที่สองของ 108
x=\frac{6\sqrt{3}-14}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -14 ไปยัง 6\sqrt{3}
x=3\sqrt{3}-7
หาร -14+6\sqrt{3} ด้วย 2
x=\frac{-6\sqrt{3}-14}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-14±6\sqrt{3}}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 6\sqrt{3} จาก -14
x=-3\sqrt{3}-7
หาร -14-6\sqrt{3} ด้วย 2
x^{2}+14x+22=\left(x-\left(3\sqrt{3}-7\right)\right)\left(x-\left(-3\sqrt{3}-7\right)\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ -7+3\sqrt{3} สำหรับ x_{1} และ -7-3\sqrt{3} สำหรับ x_{2}