Skip to main content
p, minus, 18, equals, 3
หาค่า p
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

p=3+18
เพิ่ม 18 ไปทั้งสองด้าน
p=21
เพิ่ม 3 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 21