ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2x^{2}+8x+4=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-8±\sqrt{8^{2}-4\left(-2\right)\times 4}}{2\left(-2\right)}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-8±\sqrt{64-4\left(-2\right)\times 4}}{2\left(-2\right)}
ยกกำลังสอง 8
x=\frac{-8±\sqrt{64+8\times 4}}{2\left(-2\right)}
คูณ -4 ด้วย -2
x=\frac{-8±\sqrt{64+32}}{2\left(-2\right)}
คูณ 8 ด้วย 4
x=\frac{-8±\sqrt{96}}{2\left(-2\right)}
เพิ่ม 64 ไปยัง 32
x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{2\left(-2\right)}
หารากที่สองของ 96
x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4}
คูณ 2 ด้วย -2
x=\frac{4\sqrt{6}-8}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -8 ไปยัง 4\sqrt{6}
x=2-\sqrt{6}
หาร -8+4\sqrt{6} ด้วย -4
x=\frac{-4\sqrt{6}-8}{-4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-8±4\sqrt{6}}{-4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 4\sqrt{6} จาก -8
x=\sqrt{6}+2
หาร -8-4\sqrt{6} ด้วย -4
-2x^{2}+8x+4=-2\left(x-\left(2-\sqrt{6}\right)\right)\left(x-\left(\sqrt{6}+2\right)\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ 2-\sqrt{6} สำหรับ x_{1} และ 2+\sqrt{6} สำหรับ x_{2}