ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a+b=-4 ab=4
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ แยกตัวประกอบ b^{2}-4b+4 โดยใช้สูตร b^{2}+\left(a+b\right)b+ab=\left(b+a\right)\left(b+b\right) เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-4 -2,-2
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 4
-1-4=-5 -2-2=-4
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-2 b=-2
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -4
\left(b-2\right)\left(b-2\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบ \left(b+a\right)\left(b+b\right) ใหม่โดยใช้ค่าที่ได้รับ
\left(b-2\right)^{2}
เขียนใหม่เป็นทวินามกำลังสอง
b=2
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยของสมการ ให้แก้ b-2=0
a+b=-4 ab=1\times 4=4
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก b^{2}+ab+bb+4 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-4 -2,-2
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 4
-1-4=-5 -2-2=-4
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-2 b=-2
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -4
\left(b^{2}-2b\right)+\left(-2b+4\right)
เขียน b^{2}-4b+4 ใหม่เป็น \left(b^{2}-2b\right)+\left(-2b+4\right)
b\left(b-2\right)-2\left(b-2\right)
แยกตัวประกอบ b ในกลุ่มแรกและ -2 ในกลุ่มที่สอง
\left(b-2\right)\left(b-2\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม b-2 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
\left(b-2\right)^{2}
เขียนใหม่เป็นทวินามกำลังสอง
b=2
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยของสมการ ให้แก้ b-2=0
b^{2}-4b+4=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{\left(-4\right)^{2}-4\times 4}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, -4 แทน b และ 4 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-4\times 4}}{2}
ยกกำลังสอง -4
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{16-16}}{2}
คูณ -4 ด้วย 4
b=\frac{-\left(-4\right)±\sqrt{0}}{2}
เพิ่ม 16 ไปยัง -16
b=-\frac{-4}{2}
หารากที่สองของ 0
b=\frac{4}{2}
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
b=2
หาร 4 ด้วย 2
b^{2}-4b+4=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\left(b-2\right)^{2}=0
ตัวประกอบ b^{2}-4b+4 โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(b-2\right)^{2}}=\sqrt{0}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
b-2=0 b-2=0
ทำให้ง่ายขึ้น
b=2 b=2
เพิ่ม 2 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
b=2
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว ผลเฉลยจะเหมือนกัน