ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า a (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า b (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า a
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

ax^{2}+c=-bx
ลบ bx จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
ax^{2}=-bx-c
ลบ c จากทั้งสองด้าน
x^{2}a=-bx-c
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{x^{2}a}{x^{2}}=\frac{-bx-c}{x^{2}}
หารทั้งสองข้างด้วย x^{2}
a=\frac{-bx-c}{x^{2}}
หารด้วย x^{2} เลิกทำการคูณด้วย x^{2}
a=-\frac{bx+c}{x^{2}}
หาร -bx-c ด้วย x^{2}
bx+c=-ax^{2}
ลบ ax^{2} จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
bx=-ax^{2}-c
ลบ c จากทั้งสองด้าน
xb=-ax^{2}-c
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{xb}{x}=\frac{-ax^{2}-c}{x}
หารทั้งสองข้างด้วย x
b=\frac{-ax^{2}-c}{x}
หารด้วย x เลิกทำการคูณด้วย x
b=-ax-\frac{c}{x}
หาร -ax^{2}-c ด้วย x
ax^{2}+c=-bx
ลบ bx จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
ax^{2}=-bx-c
ลบ c จากทั้งสองด้าน
x^{2}a=-bx-c
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{x^{2}a}{x^{2}}=\frac{-bx-c}{x^{2}}
หารทั้งสองข้างด้วย x^{2}
a=\frac{-bx-c}{x^{2}}
หารด้วย x^{2} เลิกทำการคูณด้วย x^{2}
a=-\frac{bx+c}{x^{2}}
หาร -bx-c ด้วย x^{2}
bx+c=-ax^{2}
ลบ ax^{2} จากทั้งสองด้าน สิ่งใดลบออกจากศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเองที่เป็นค่าลบ
bx=-ax^{2}-c
ลบ c จากทั้งสองด้าน
xb=-ax^{2}-c
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{xb}{x}=\frac{-ax^{2}-c}{x}
หารทั้งสองข้างด้วย x
b=\frac{-ax^{2}-c}{x}
หารด้วย x เลิกทำการคูณด้วย x
b=-ax-\frac{c}{x}
หาร -ax^{2}-c ด้วย x