ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a\left(x^{2}+4x-12\right)
แยกตัวประกอบ a
p+q=4 pq=1\left(-12\right)=-12
พิจารณา x^{2}+4x-12 แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น x^{2}+px+qx-12 เมื่อต้องการค้นหา p และ q ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,12 -2,6 -3,4
เนื่องจาก pq เป็นค่าลบ p และ q มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก p+q เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -12
-1+12=11 -2+6=4 -3+4=1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
p=-2 q=6
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม 4
\left(x^{2}-2x\right)+\left(6x-12\right)
เขียน x^{2}+4x-12 ใหม่เป็น \left(x^{2}-2x\right)+\left(6x-12\right)
x\left(x-2\right)+6\left(x-2\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 6 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-2\right)\left(x+6\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-2 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
a\left(x-2\right)\left(x+6\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่