ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a\left(bc-ac-b^{2}+ab\right)
แยกตัวประกอบ a
c\left(-a+b\right)-b\left(-a+b\right)
พิจารณา bc-ac-b^{2}+ab ทำการจัดกลุ่ม bc-ac-b^{2}+ab=\left(bc-ac\right)+\left(-b^{2}+ab\right) และแยกตัวประกอบ c ในกลุ่มแรกและ -b ในกลุ่มที่สอง
\left(-a+b\right)\left(c-b\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม -a+b โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
a\left(-b+c\right)\left(-a+b\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่