ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. a
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3a^{3-1}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
3a^{2}+2\left(-4\right)a^{2-1}+2a^{1-1}
ลบ 1 จาก 3
3a^{2}-8a^{2-1}+2a^{1-1}
คูณ 2 ด้วย -4
3a^{2}-8a^{1}+2a^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
3a^{2}-8a^{1}+2a^{0}
ลบ 1 จาก 1
3a^{2}-8a+2a^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
3a^{2}-8a+2\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
3a^{2}-8a+2
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t