ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า p
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

p^{2}=\frac{49}{9}
หารทั้งสองข้างด้วย 9
p^{2}-\frac{49}{9}=0
ลบ \frac{49}{9} จากทั้งสองด้าน
9p^{2}-49=0
คูณทั้งสองข้างด้วย 9
\left(3p-7\right)\left(3p+7\right)=0
พิจารณา 9p^{2}-49 เขียน 9p^{2}-49 ใหม่เป็น \left(3p\right)^{2}-7^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right)
p=\frac{7}{3} p=-\frac{7}{3}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ 3p-7=0 และ 3p+7=0
p^{2}=\frac{49}{9}
หารทั้งสองข้างด้วย 9
p=\frac{7}{3} p=-\frac{7}{3}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
p^{2}=\frac{49}{9}
หารทั้งสองข้างด้วย 9
p^{2}-\frac{49}{9}=0
ลบ \frac{49}{9} จากทั้งสองด้าน
p=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(-\frac{49}{9}\right)}}{2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 1 แทน a, 0 แทน b และ -\frac{49}{9} แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
p=\frac{0±\sqrt{-4\left(-\frac{49}{9}\right)}}{2}
ยกกำลังสอง 0
p=\frac{0±\sqrt{\frac{196}{9}}}{2}
คูณ -4 ด้วย -\frac{49}{9}
p=\frac{0±\frac{14}{3}}{2}
หารากที่สองของ \frac{196}{9}
p=\frac{7}{3}
ตอนนี้ แก้สมการ p=\frac{0±\frac{14}{3}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก
p=-\frac{7}{3}
ตอนนี้ แก้สมการ p=\frac{0±\frac{14}{3}}{2} เมื่อ ± เป็นลบ
p=\frac{7}{3} p=-\frac{7}{3}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว