ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a+b=-30 ab=9\times 25=225
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก 9x^{2}+ax+bx+25 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-225 -3,-75 -5,-45 -9,-25 -15,-15
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 225
-1-225=-226 -3-75=-78 -5-45=-50 -9-25=-34 -15-15=-30
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-15 b=-15
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -30
\left(9x^{2}-15x\right)+\left(-15x+25\right)
เขียน 9x^{2}-30x+25 ใหม่เป็น \left(9x^{2}-15x\right)+\left(-15x+25\right)
3x\left(3x-5\right)-5\left(3x-5\right)
แยกตัวประกอบ 3x ในกลุ่มแรกและ -5 ในกลุ่มที่สอง
\left(3x-5\right)\left(3x-5\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม 3x-5 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
\left(3x-5\right)^{2}
เขียนใหม่เป็นทวินามกำลังสอง
x=\frac{5}{3}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยของสมการ ให้แก้ 3x-5=0
9x^{2}-30x+25=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-30\right)±\sqrt{\left(-30\right)^{2}-4\times 9\times 25}}{2\times 9}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 9 แทน a, -30 แทน b และ 25 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-30\right)±\sqrt{900-4\times 9\times 25}}{2\times 9}
ยกกำลังสอง -30
x=\frac{-\left(-30\right)±\sqrt{900-36\times 25}}{2\times 9}
คูณ -4 ด้วย 9
x=\frac{-\left(-30\right)±\sqrt{900-900}}{2\times 9}
คูณ -36 ด้วย 25
x=\frac{-\left(-30\right)±\sqrt{0}}{2\times 9}
เพิ่ม 900 ไปยัง -900
x=-\frac{-30}{2\times 9}
หารากที่สองของ 0
x=\frac{30}{2\times 9}
ตรงข้ามกับ -30 คือ 30
x=\frac{30}{18}
คูณ 2 ด้วย 9
x=\frac{5}{3}
ทำเศษส่วน \frac{30}{18} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6
9x^{2}-30x+25=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
9x^{2}-30x+25-25=-25
ลบ 25 จากทั้งสองข้างของสมการ
9x^{2}-30x=-25
ลบ 25 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\frac{9x^{2}-30x}{9}=-\frac{25}{9}
หารทั้งสองข้างด้วย 9
x^{2}+\left(-\frac{30}{9}\right)x=-\frac{25}{9}
หารด้วย 9 เลิกทำการคูณด้วย 9
x^{2}-\frac{10}{3}x=-\frac{25}{9}
ทำเศษส่วน \frac{-30}{9} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 3
x^{2}-\frac{10}{3}x+\left(-\frac{5}{3}\right)^{2}=-\frac{25}{9}+\left(-\frac{5}{3}\right)^{2}
หาร -\frac{10}{3} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{5}{3} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{5}{3} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{10}{3}x+\frac{25}{9}=\frac{-25+25}{9}
ยกกำลังสอง -\frac{5}{3} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{10}{3}x+\frac{25}{9}=0
เพิ่ม -\frac{25}{9} ไปยัง \frac{25}{9} ด้วยการค้นหาตัวส่วนทั่วไปและเพิ่มตัวเศษ แล้ว ลดเศษส่วนให้เป็นพจน์ต่ำที่สุดถ้าเป็นไปได้
\left(x-\frac{5}{3}\right)^{2}=0
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{10}{3}x+\frac{25}{9} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{5}{3}\right)^{2}}=\sqrt{0}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{5}{3}=0 x-\frac{5}{3}=0
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{5}{3} x=\frac{5}{3}
เพิ่ม \frac{5}{3} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
x=\frac{5}{3}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว ผลเฉลยจะเหมือนกัน