Skip to main content
8, left parenthesis, x, plus, 10, right parenthesis, minus, 9, is less than, 75, plus, 10, left parenthesis, 1, plus, x, right parenthesis
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

8x+80-9<75+10\left(1+x\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 8 ด้วย x+10
8x+71<75+10\left(1+x\right)
ลบ 9 จาก 80 เพื่อรับ 71
8x+71<75+10+10x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 10 ด้วย 1+x
8x+71<85+10x
เพิ่ม 75 และ 10 เพื่อให้ได้รับ 85
8x+71-10x<85
ลบ 10x จากทั้งสองด้าน
-2x+71<85
รวม 8x และ -10x เพื่อให้ได้รับ -2x
-2x<85-71
ลบ 71 จากทั้งสองด้าน
-2x<14
ลบ 71 จาก 85 เพื่อรับ 14
x>\frac{14}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2 เนื่องจาก -2 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
x>-7
หาร 14 ด้วย -2 เพื่อรับ -7