Skip to main content
77, slash, 4400
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{7}{400}
ทำเศษส่วน \frac{77}{4400} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 11