Skip to main content
6, x, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals, 26
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

6x+2=26
ตรงข้ามกับ -2 คือ 2
6x=26-2
ลบ 2 จากทั้งสองด้าน
6x=24
ลบ 2 จาก 26 เพื่อรับ 24
x=\frac{24}{6}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
x=4
หาร 24 ด้วย 6 เพื่อรับ 4