Skip to main content
59, minus, 7, left parenthesis, 38, right parenthesis, equals, 56, minus, 14
ตรวจสอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

59-266=56-14
คูณ 7 และ 38 เพื่อรับ 266
-207=56-14
ลบ 266 จาก 59 เพื่อรับ -207
-207=42
ลบ 14 จาก 56 เพื่อรับ 42
\text{false}
เปรียบเทียบ -207 กับ 42