ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a+b=-8 ab=5\times 3=15
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก 5x^{2}+ax+bx+3 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
-1,-15 -3,-5
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบ a และ b เป็นค่าลบ แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ 15
-1-15=-16 -3-5=-8
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-5 b=-3
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -8
\left(5x^{2}-5x\right)+\left(-3x+3\right)
เขียน 5x^{2}-8x+3 ใหม่เป็น \left(5x^{2}-5x\right)+\left(-3x+3\right)
5x\left(x-1\right)-3\left(x-1\right)
แยกตัวประกอบ 5x ในกลุ่มแรกและ -3 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-1\right)\left(5x-3\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-1 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=1 x=\frac{3}{5}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-1=0 และ 5x-3=0
5x^{2}-8x+3=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{\left(-8\right)^{2}-4\times 5\times 3}}{2\times 5}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 5 แทน a, -8 แทน b และ 3 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-4\times 5\times 3}}{2\times 5}
ยกกำลังสอง -8
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-20\times 3}}{2\times 5}
คูณ -4 ด้วย 5
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{64-60}}{2\times 5}
คูณ -20 ด้วย 3
x=\frac{-\left(-8\right)±\sqrt{4}}{2\times 5}
เพิ่ม 64 ไปยัง -60
x=\frac{-\left(-8\right)±2}{2\times 5}
หารากที่สองของ 4
x=\frac{8±2}{2\times 5}
ตรงข้ามกับ -8 คือ 8
x=\frac{8±2}{10}
คูณ 2 ด้วย 5
x=\frac{10}{10}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{8±2}{10} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 8 ไปยัง 2
x=1
หาร 10 ด้วย 10
x=\frac{6}{10}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{8±2}{10} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2 จาก 8
x=\frac{3}{5}
ทำเศษส่วน \frac{6}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
x=1 x=\frac{3}{5}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
5x^{2}-8x+3=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
5x^{2}-8x+3-3=-3
ลบ 3 จากทั้งสองข้างของสมการ
5x^{2}-8x=-3
ลบ 3 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\frac{5x^{2}-8x}{5}=-\frac{3}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย 5
x^{2}-\frac{8}{5}x=-\frac{3}{5}
หารด้วย 5 เลิกทำการคูณด้วย 5
x^{2}-\frac{8}{5}x+\left(-\frac{4}{5}\right)^{2}=-\frac{3}{5}+\left(-\frac{4}{5}\right)^{2}
หาร -\frac{8}{5} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{4}{5} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{4}{5} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{8}{5}x+\frac{16}{25}=-\frac{3}{5}+\frac{16}{25}
ยกกำลังสอง -\frac{4}{5} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{8}{5}x+\frac{16}{25}=\frac{1}{25}
เพิ่ม -\frac{3}{5} ไปยัง \frac{16}{25} ด้วยการค้นหาตัวส่วนทั่วไปและเพิ่มตัวเศษ แล้ว ลดเศษส่วนให้เป็นพจน์ต่ำที่สุดถ้าเป็นไปได้
\left(x-\frac{4}{5}\right)^{2}=\frac{1}{25}
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{8}{5}x+\frac{16}{25} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{4}{5}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{1}{25}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{4}{5}=\frac{1}{5} x-\frac{4}{5}=-\frac{1}{5}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=1 x=\frac{3}{5}
เพิ่ม \frac{4}{5} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ