Skip to main content
$\exponential{5}{-1} - \fraction{1}{2} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{5}-\frac{1}{2}
คำนวณ 5 กำลังของ -1 และรับ \frac{1}{5}
-\frac{3}{10}
ลบ \frac{1}{2} จาก \frac{1}{5} เพื่อรับ -\frac{3}{10}