ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x+b=5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
b=5-2x
ลบ 2x จากทั้งสองด้าน
2x+b=5
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
2x=5-b
ลบ b จากทั้งสองด้าน
\frac{2x}{2}=\frac{5-b}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=\frac{5-b}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2