ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x=12+3y
เพิ่ม 3y ไปทั้งสองด้าน
4x=3y+12
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{4x}{4}=\frac{3y+12}{4}
หารทั้งสองข้างด้วย 4
x=\frac{3y+12}{4}
หารด้วย 4 เลิกทำการคูณด้วย 4
x=\frac{3y}{4}+3
หาร 12+3y ด้วย 4
-3y=12-4x
ลบ 4x จากทั้งสองด้าน
\frac{-3y}{-3}=\frac{12-4x}{-3}
หารทั้งสองข้างด้วย -3
y=\frac{12-4x}{-3}
หารด้วย -3 เลิกทำการคูณด้วย -3
y=\frac{4x}{3}-4
หาร 12-4x ด้วย -3