Skip to main content
$\exponential{4}{0} * \exponential{4}{3} * 4 - \exponential{(\exponential{4}{2})}{3} * \exponential{4}{\fraction{6}{2}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4^{3}\times 4-\left(4^{2}\right)^{3}\times 4^{\frac{6}{2}}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 0 กับ 3 ให้ได้ 3
4^{4}-\left(4^{2}\right)^{3}\times 4^{\frac{6}{2}}
เมื่อต้องการคูณเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน บวกเลขชี้กำลังของจำนวนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บวก 3 กับ 1 ให้ได้ 4
4^{4}-4^{6}\times 4^{\frac{6}{2}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ 3 ให้ได้ 6
256-4^{6}\times 4^{\frac{6}{2}}
คำนวณ 4 กำลังของ 4 และรับ 256
256-4096\times 4^{\frac{6}{2}}
คำนวณ 4 กำลังของ 6 และรับ 4096
256-4096\times 4^{3}
หาร 6 ด้วย 2 เพื่อรับ 3
256-4096\times 64
คำนวณ 4 กำลังของ 3 และรับ 64
256-262144
คูณ 4096 และ 64 เพื่อรับ 262144
-261888
ลบ 262144 จาก 256 เพื่อรับ -261888