Skip to main content
321, slash, 45
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{107}{15}
ทำเศษส่วน \frac{321}{45} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 3