ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
3, point, 2, comma, cube root of, 0, comma, 064, end cube root, plus, square root of, 0, comma, 09, end square root
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(3.2,4+\sqrt{0.09})
คำนวณ \sqrt[3]{64} และได้ 4
sort(3.2,4+0.3)
คำนวณรากที่สองของ 0.09 และได้ 0.3
sort(3.2,4.3)
เพิ่ม 4 และ 0.3 เพื่อให้ได้รับ 4.3
3.2,4.3
สั่งค่ารายการเรียบร้อยแล้ว