ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+4x-8+4x+2
รวม 3x^{2} และ -2x^{2} เพื่อให้ได้รับ x^{2}
x^{2}+8x-8+2
รวม 4x และ 4x เพื่อให้ได้รับ 8x
x^{2}+8x-6
เพิ่ม -8 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -6
factor(x^{2}+4x-8+4x+2)
รวม 3x^{2} และ -2x^{2} เพื่อให้ได้รับ x^{2}
factor(x^{2}+8x-8+2)
รวม 4x และ 4x เพื่อให้ได้รับ 8x
factor(x^{2}+8x-6)
เพิ่ม -8 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -6
x^{2}+8x-6=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-8±\sqrt{8^{2}-4\left(-6\right)}}{2}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-8±\sqrt{64-4\left(-6\right)}}{2}
ยกกำลังสอง 8
x=\frac{-8±\sqrt{64+24}}{2}
คูณ -4 ด้วย -6
x=\frac{-8±\sqrt{88}}{2}
เพิ่ม 64 ไปยัง 24
x=\frac{-8±2\sqrt{22}}{2}
หารากที่สองของ 88
x=\frac{2\sqrt{22}-8}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-8±2\sqrt{22}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -8 ไปยัง 2\sqrt{22}
x=\sqrt{22}-4
หาร -8+2\sqrt{22} ด้วย 2
x=\frac{-2\sqrt{22}-8}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-8±2\sqrt{22}}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2\sqrt{22} จาก -8
x=-\sqrt{22}-4
หาร -8-2\sqrt{22} ด้วย 2
x^{2}+8x-6=\left(x-\left(\sqrt{22}-4\right)\right)\left(x-\left(-\sqrt{22}-4\right)\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ -4+\sqrt{22} สำหรับ x_{1} และ -4-\sqrt{22} สำหรับ x_{2}