ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\left(3+2x-x^{2}\right)
แยกตัวประกอบ x
-x^{2}+2x+3
พิจารณา 3+2x-x^{2} จัดเรียงพหุเพื่อวางไว้ในรูปแบบมาตรฐาน วางพจน์ตามลำดับจากกำลังสูงสุดถึงต่ำสุด
a+b=2 ab=-3=-3
แยกตัวประกอบนิพจน์โดยการจัดกลุ่ม ขั้นแรกนิพจน์จำเป็นต้องได้รับการเขียนใหม่เป็น -x^{2}+ax+bx+3 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
a=3 b=-1
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าบวกหมายเลขบวกมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าลบ คู่ดังกล่าวเท่านั้นที่เป็นผลเฉลยระบบ
\left(-x^{2}+3x\right)+\left(-x+3\right)
เขียน -x^{2}+2x+3 ใหม่เป็น \left(-x^{2}+3x\right)+\left(-x+3\right)
-x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)
แยกตัวประกอบ -x ในกลุ่มแรกและ -1 ในกลุ่มที่สอง
\left(x-3\right)\left(-x-1\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x-3 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x\left(x-3\right)\left(-x-1\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่