ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+3x+2=0
หารทั้งสองข้างด้วย 3
a+b=3 ab=1\times 2=2
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก x^{2}+ax+bx+2 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
a=1 b=2
เนื่องจาก ab เป็นค่าบวก a และ b มีเครื่องหมายเหมือนกัน เนื่องจาก a+b เป็นบวก a และ b มีทั้งค่าบวก คู่ดังกล่าวเท่านั้นที่เป็นผลเฉลยระบบ
\left(x^{2}+x\right)+\left(2x+2\right)
เขียน x^{2}+3x+2 ใหม่เป็น \left(x^{2}+x\right)+\left(2x+2\right)
x\left(x+1\right)+2\left(x+1\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 2 ในกลุ่มที่สอง
\left(x+1\right)\left(x+2\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x+1 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=-1 x=-2
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x+1=0 และ x+2=0
3x^{2}+9x+6=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-9±\sqrt{9^{2}-4\times 3\times 6}}{2\times 3}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 3 แทน a, 9 แทน b และ 6 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-9±\sqrt{81-4\times 3\times 6}}{2\times 3}
ยกกำลังสอง 9
x=\frac{-9±\sqrt{81-12\times 6}}{2\times 3}
คูณ -4 ด้วย 3
x=\frac{-9±\sqrt{81-72}}{2\times 3}
คูณ -12 ด้วย 6
x=\frac{-9±\sqrt{9}}{2\times 3}
เพิ่ม 81 ไปยัง -72
x=\frac{-9±3}{2\times 3}
หารากที่สองของ 9
x=\frac{-9±3}{6}
คูณ 2 ด้วย 3
x=-\frac{6}{6}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-9±3}{6} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -9 ไปยัง 3
x=-1
หาร -6 ด้วย 6
x=-\frac{12}{6}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-9±3}{6} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 3 จาก -9
x=-2
หาร -12 ด้วย 6
x=-1 x=-2
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
3x^{2}+9x+6=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
3x^{2}+9x+6-6=-6
ลบ 6 จากทั้งสองข้างของสมการ
3x^{2}+9x=-6
ลบ 6 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
\frac{3x^{2}+9x}{3}=-\frac{6}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x^{2}+\frac{9}{3}x=-\frac{6}{3}
หารด้วย 3 เลิกทำการคูณด้วย 3
x^{2}+3x=-\frac{6}{3}
หาร 9 ด้วย 3
x^{2}+3x=-2
หาร -6 ด้วย 3
x^{2}+3x+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}=-2+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}
หาร 3 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{3}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{3}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+3x+\frac{9}{4}=-2+\frac{9}{4}
ยกกำลังสอง \frac{3}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}+3x+\frac{9}{4}=\frac{1}{4}
เพิ่ม -2 ไปยัง \frac{9}{4}
\left(x+\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{1}{4}
ตัวประกอบ x^{2}+3x+\frac{9}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+\frac{3}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{1}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+\frac{3}{2}=\frac{1}{2} x+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=-1 x=-2
ลบ \frac{3}{2} จากทั้งสองข้างของสมการ