Skip to main content
$\fraction{3}{4} * \fraction{1}{5} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3\times 1}{4\times 5}
คูณ \frac{3}{4} ด้วย \frac{1}{5} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{3}{20}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{3\times 1}{4\times 5}