ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2a\left(x+y\right)+3b\left(x+y\right)
ทำการจัดกลุ่ม 2xa+2ay+3bx+3by=\left(2xa+2ay\right)+\left(3bx+3by\right) และแยกตัวประกอบ 2a ในกลุ่มแรกและ 3b ในกลุ่มที่สอง
\left(x+y\right)\left(2a+3b\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม x+y โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง