ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a+b=-1 ab=2\left(-36\right)=-72
เมื่อต้องการแก้ไขสมการ ให้แยกตัวประกอบทางด้านซ้ายมือโดยการจัดกลุ่ม ต้องมีการเขียนใหม่ด้านซ้ายมืออีกครั้งเนื่องจาก 2x^{2}+ax+bx-36 เมื่อต้องการค้นหา a และ b ให้ตั้งค่าระบบเพื่อแก้ไข
1,-72 2,-36 3,-24 4,-18 6,-12 8,-9
เนื่องจาก ab เป็นค่าลบ a และ b มีสัญลักษณ์ตรงข้าม เนื่องจาก a+b เป็นค่าลบหมายเลขลบมีค่าสัมบูรณ์มากเกินกว่าค่าบวก แสดงรายการคู่จำนวนเต็มดังกล่าวทั้งหมดที่ให้ผลิตภัณฑ์ -72
1-72=-71 2-36=-34 3-24=-21 4-18=-14 6-12=-6 8-9=-1
คำนวณผลรวมสำหรับแต่ละคู่
a=-9 b=8
ผลเฉลยเป็นคู่ที่ให้ผลรวม -1
\left(2x^{2}-9x\right)+\left(8x-36\right)
เขียน 2x^{2}-x-36 ใหม่เป็น \left(2x^{2}-9x\right)+\left(8x-36\right)
x\left(2x-9\right)+4\left(2x-9\right)
แยกตัวประกอบ x ในกลุ่มแรกและ 4 ในกลุ่มที่สอง
\left(2x-9\right)\left(x+4\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม 2x-9 โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
x=\frac{9}{2} x=-4
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ 2x-9=0 และ x+4=0
2x^{2}-x-36=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-4\times 2\left(-36\right)}}{2\times 2}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 2 แทน a, -1 แทน b และ -36 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1-8\left(-36\right)}}{2\times 2}
คูณ -4 ด้วย 2
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{1+288}}{2\times 2}
คูณ -8 ด้วย -36
x=\frac{-\left(-1\right)±\sqrt{289}}{2\times 2}
เพิ่ม 1 ไปยัง 288
x=\frac{-\left(-1\right)±17}{2\times 2}
หารากที่สองของ 289
x=\frac{1±17}{2\times 2}
ตรงข้ามกับ -1 คือ 1
x=\frac{1±17}{4}
คูณ 2 ด้วย 2
x=\frac{18}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{1±17}{4} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 1 ไปยัง 17
x=\frac{9}{2}
ทำเศษส่วน \frac{18}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
x=-\frac{16}{4}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{1±17}{4} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 17 จาก 1
x=-4
หาร -16 ด้วย 4
x=\frac{9}{2} x=-4
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
2x^{2}-x-36=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
2x^{2}-x-36-\left(-36\right)=-\left(-36\right)
เพิ่ม 36 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
2x^{2}-x=-\left(-36\right)
ลบ -36 จากตัวเองทำให้เหลือ 0
2x^{2}-x=36
ลบ -36 จาก 0
\frac{2x^{2}-x}{2}=\frac{36}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x^{2}-\frac{1}{2}x=\frac{36}{2}
หารด้วย 2 เลิกทำการคูณด้วย 2
x^{2}-\frac{1}{2}x=18
หาร 36 ด้วย 2
x^{2}-\frac{1}{2}x+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}=18+\left(-\frac{1}{4}\right)^{2}
หาร -\frac{1}{2} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{1}{4} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{1}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=18+\frac{1}{16}
ยกกำลังสอง -\frac{1}{4} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=\frac{289}{16}
เพิ่ม 18 ไปยัง \frac{1}{16}
\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}=\frac{289}{16}
ตัวประกอบ x^{2}-\frac{1}{2}x+\frac{1}{16} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x-\frac{1}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{289}{16}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x-\frac{1}{4}=\frac{17}{4} x-\frac{1}{4}=-\frac{17}{4}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=\frac{9}{2} x=-4
เพิ่ม \frac{1}{4} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ